Rekisterinpitäjä

Kirkkohallitus/Kirkon viestintä (Y-tunnus 0118950-3)
Eteläranta 8, 00130 Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
puh. 09 18021, kirkkohallitus@evl.fi

Yhteyshenkilö

Anne Kähäri
Kirkkohallitus/Kirkon viestintä
Eteläranta 8, 00130 Helsinki
puh. 050 363 8210, anne.kahari@evl.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Rekisterin nimi

Kirkkovuosikalenteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tietoja käytetään, kun analysoidaan Kirkkovuosikalenteri-palvelun asiakaspalautetta. Tietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a- ja e-kohtaan.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Henkilöryhmä, jonka tietoja käsitellään, on Kirkkovuosikalenterin asiakkaat.

Tietolähteet

Asiakkaat.

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun se on tarpeellista palautteen analysoinnin kannalta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

Etusivulle